شرح
  
  
  
  
ایجاد نام کاربریhttp://rahsa.sharepointonline.ir/SiteAssets/HomePageLinks/RequestUser.jpg
http://rahsa.sharepointonline.ir/Lists/RequestAccount/NewForm.aspxدر صفحه جاری
راهنمای تغییر رمز عبورhttp://rahsa.sharepointonline.ir/SiteAssets/HomePageLinks/password.jpg
http://rahsa.sharepointonline.ir/Lists/ForgetPassword/NewForm.aspxدر صفحه جاری

 

 سایت های مرتبط

 

​​
​​
false,false,2